Carta de serveis

PRESENTACIÓ

 

Residència El Jardí de l’Empordà és un centre col·laborador, situat a la localitat de Vilamalla, a la província de Girona.

Els nostres serveis ofereixen un total de 25 places residencials: 19 places col·laboradores i 6 places privades i 5 places de centre de dia privades. Els nostres serveis estan dirigits a donar resposta a les necessitats dels nostres usuaris i les seves famílies.

L’equip humà que forma part, ofereix un servei assistencial amb el màxim compromís, eficàcia i qualitat.

 

IDENTIFICACIÓ

 

Nom del servei:  Residència El Jardí de l’Empordà

NIF: B55251193

Responsable:  Sr. Valentín Baraibar Fentanes: gerent direccio@residenciaeljardi.com

Sra. Anna del Val Davesa: directora directora@residenciaeljardi.com

Ubicació:  Carrer Santa Llúcia n. 4  Vilamalla CP. 17469 ( Gironès)

Contacte:  Telèfon: 972 526042

Horari: Permanent

 

Els serveis que pots trobar a la residència i el centre de dia són:

 

Servei mèdic i infermeria: Encarregades de vetllar per la salut de l’usuari i de la seva família

Psicòloga: Mitjançant l’estimulació cognitiva i exercicis psicosocials vetllaran per mantenir i millorar l’estat psicològic dels nostres usuaris.

Fisioteràpia: Encarregada de vetllar per l’estat físic dels usuaris del centre, mitjançant exercicis de teràpia individual i grupal.

Treballadora social: Encarregades d’assessorar a l’usuari i a la seva família per a la tramitació d’ajudes socials.

Educadora Social: Fomentarà el temps d’oci així com les relacions interpersonals amb la resta d’usuaris duent a terme activitats d’animació sociocultural.

Cuina pròpia: els nostres menús creats per la RHS i supervisats per una nutricionista, han estat creats per tenir una alimentació variada i equilibrada així com són adaptats a les necessitats de cada individu.

Altres serveis :

 • Perruqueria
 • Podologia
 • Servei religiós
 • Bugaderia pròpia
 • Biblioteca, premsa diària i revistes
 • Videovigilància
 • Accés a internet per a usuaris i familiars

 

MISSIÓ I COMPROMIS

 

El nostre compromís és oferir una atenció integral a la persona per ajudar-la a millorar en la seva qualitat de vida així com també la de la seva família a través d’una prestació de serveis personalitzats i adaptat a les necessitats dels nostres usuaris fomentant el màxim possible la seva autonomia personal treballant amb el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).

Compromisos que caracteritzen el nostre servei:

 • El·laboració d’un Pla d’Atenció Individualitzat on es marquen objectius des de el moment de l’ ingrés i un cop a l’any o sempre que es necessiti amb tot l’equip multidisciplinari
 • Aconseguir una major participació tant dels usuaris com de les seves famílies en el PIAI ( Pla d’Atenció Individualitzat)
 • Potenciar el coneixement que tenen les famílies de les activitats del centre, els menús, resultat de les inspeccions a traves de les RRSS, comunicats i comunicació directa amb els professionals del centre.
 • Fomentar la participació social amb les entitats del poble, associacions pròximes al territori per realitzar entorn i xarxa social.
 • Recerca de caigudes i valoració de mesures correctores mitjançant un registre.
 • Realització de menús basats en cuina pròpia supervisats per un nutricionista incloent-hi el menú basal, diabètic, hiposòdic i texturitzat. Adaptació de la dieta segons necessitats.
 • Programar accions formatives continuades anuals per a totes les categories professionals.

 

Com es mesuren els compromisos?

 

 • Enquesta satisfacció als residents i als seus familiars.

Nivells de satisfacció des de 1 molt malament a 5 molt satisfactori.

 

 • Enquesta satisfacció laboral als nostres treballadors.

Nivells de satisfacció des de 1 molt malament a 5 molt satisfactori.

 

 

COM GESTIONEM LES QUEIXES I SUGGERIMENTS?

 

Tant les persones usuàries com les seves famílies tenen a disposició la bústia per comunicar queixes i suggeriments a traves del formulari de queixes i suggeriments.

Dins l’horari establert, penjat en el plafó del centre, tenen a la seva disposició a la direcció del centre per parlar de qualsevol assumpte.

També existeixen els canals de comunicació establerts per Drets Socials a través d’instàncies genèriques.

Finalment amb un escrit dirigit a la direcció de la residència al correu electrònic: directora@residencielejardi.com.

 

NORMATIVA APLICABLE

Normativa

 

Protocol marc i orientacions d’actuacions contra els maltractaments a la gent gran.

 

Legislació estatal

 

 

Drets i deures dels usuaris dels serveis

Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns

 

 

Els usuaris de serveis residencials i diürns, a més dels drets que reconeixen els  articles 8, 9 i 10 de la Llei 12/2007, tenen dret a:

 

 • Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment i per a sortir-ne, sens perjudici del que estableix la legislació vigent respecte als menors d’edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d’internament.
 • Conèixer el Reglament intern del servei, i també els drets i els deures, que s’han d’explicar de manera entenedora i accessible, especialment quan afecten gent gran, infants i adolescents.
 • Rebre una atenció personalitzada d’acord amb llurs necessitats específiques.
 • Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l’atenció de totes les necessitats personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans.
 • Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera accessible.
 • Mantenir el secret de les comunicacions, llevat que es dicti una resolució judicial que el suspengui.
 • Preservar la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana, dret que ha d’ésser recollit pels protocols d’actuació i d’intervenció del personal del servei.
 • Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa i el Reglament de règim intern, i associar-se per a afavorir la participació.
 • Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.
 • Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen, sempre que respectin els drets de les altres persones.
 • Exercir lliurement els drets polítics, i respectar el funcionament normal de l’establiment i la llibertat de les altres persones.
 • Exercir la pràctica religiosa, i respectar el funcionament normal de l’establiment i la llibertat de les altres persones.
 • Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades, d’acord amb la legislació vigent.
 • Rebre de manera continuada la prestació dels serveis i les prestacions econòmiques i tecnològiques en les condicions que s’estableixin per Reglament.
 • Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària.

 

Deures específics dels usuaris de serveis residencials i diürns

 

 

Les persones que accedeixen als serveis socials o, si escau, els familiars o representants legals, tenen els deures següents:

 

 • Facilitar les dades personals, de convivència i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre’n la situació.
 • Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d’atenció social individual, familiar i de convivència i les orientacions del personal professional, i comprometre’s a participar activament en el procés.
 • Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
 • Destinar la prestació a la finalitat per a la qual s’ha concedit.
 • Retornar els diners rebuts indegudament.
 • Comparèixer davant l’Administració, a requeriment de l’òrgan que hagi atorgat una prestació.
 • Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i la resolució dels problemes.
 • Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.
 • Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones.
 • Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.
 • Complir les normes i els procediments per a l’ús i el gaudi de les prestacions.
 • Contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.
 • Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

 

COMUNICACIÓ AMB L’ENTITAT

 

 

Tant usuaris, com familiars com persones externes al nostre servei es poden posar en contacte amb nosaltres a traves de l’e-mail:

– Anna del Val Davesa (directora) directora@residenciaeljardi.com

– Elisenda Sala Batllori ( treballadora social)  ts@reidenciaeljardi.com

També al telèfon de la residència:  972 526042 de dilluns a divendres de 09h-18h